Co słychać na rynkach

Podsumowanie I kwartału 2019 roku

Pierwszy kwartał 2019 roku rozpoczął się bardzo dobrze – zyskiwały zarówno akcje, jak i obligacje. Wzrosty na rynkach akcyjnych były po części odreagowaniem spadków z czwartego kwartału 2018 roku, po części skutkiem ogłoszenia „gołębiej” polityki pieniężnej Banku Centralnego USA i Europejskiego Banku Centralnego, oraz wiary w utrzymanie się dobrej koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Z kolei do kupowania obligacji zachęcały: niska inflacja oraz wzmożone ryzyka geopolityczne, tj. wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami, proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE oraz kryzysy w niektórych krajach wschodzących (Turcja, Wenezuela). Korzystny nastrój na światowych rynkach finansowych sprawił, że nasze fundusze odrobiły już znaczną część strat z minionego roku.

W drugim kwartale 2019 roku spodziewamy się rozwiązania kwestii chaotycznych negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie formy Brexitu oraz zakończenia pertraktacji handlowych na linii USA – Chiny. Liczymy także na utrzymanie łagodnej polityki pieniężnej w strefie euro i w Polsce. W takich warunkach oczekujemy kontynuacji dobrego trendu na światowych rynkach finansowych oraz na rynku polskim. Sądzimy jednak, że potencjał do wzrostu na rynkach akcji jest relatywnie niższy niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

SZANSE

– finalizacja negocjacji handlowych USA – Chiny
– dobra sytuacja makroekonomiczna w Polsce
– korzystne zachowanie krajowych rynków akcji w związku z uruchomieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

RYZYKA

– „hard Brexit”, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy
– gorsze wyniki finansowe spółek przemysłowych w Europie
– kryzysy w krajach wschodzących

Przypominamy, że z dniem 26 marca 2019 roku zmieniła się nazwa Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy na Aviva Globalnych Strategii. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 roku, które zobowiązuje podmiot zarządzający funduszem do nieposługiwania się nazwą, która może sugerować, że fundusz jest funduszem rynku pieniężnego, w przypadku gdy nie spełnia on wymogów wskazanych w przywołanym rozporządzeniu. Zmianie uległa również nazwa jednej z trzech dostępnych strategii: Strategia Oszczędnościowa zmienia nazwę na Strategię Umiarkowaną.

ABC inwestora

Fundusz inwestycyjny

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu inwestycyjnego, to znaczy, że pośrednio inwestujesz w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego. Są to np. akcje, obligacje czy bony skarbowe. Fundusze inwestycyjne wypracowują zysk przy pewnym ryzyku, które może być różne dla różnych funduszy. Różnice dotyczą także okresu inwestowania i celów inwestycji. Nie znajdziesz dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych.

wróć do strony głównej

Fundusz korporacyjny (fundusz papierów dłużnych przedsiębiorstw)

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu korporacyjnego, to znaczy, że inwestujesz pośrednio w krótkoterminowe oraz długoterminowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusze korporacyjne są proponowane osobom, które akceptują podwyższone okresowo ryzyko inwestycyjne i oczekują wzrostu wartości swoich pieniędzy w średnim i długim okresie.

wróć do strony głównej

Fundusz pieniężny (fundusz rynku pieniężnego)

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu pieniężnego, to znaczy, że pośrednio inwestujesz w krótkoterminowe obligacje, które emituje Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki i inne duże przedsiębiorstwa. Możesz inwestować także w lokaty bankowe, które trwają do jednego roku. Fundusze pieniężne cechuje niskie ryzyko, więc są propozycją dla osób poszukujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

wróć do strony głównej

Fundusz obligacji (fundusz papierów dłużnych)

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu obligacji, to znaczy, że inwestujesz pośrednio w krótkoterminowe  oraz długoterminowe obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne, czyli obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusze obligacji są proponowane osobom, które akceptują podwyższone okresowo ryzyko inwestycyjne i oczekują wzrostu wartości swoich pieniędzy w średnim i długim okresie.

wróć do strony głównej

Fundusz mieszany (fundusz zrównoważony)

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu mieszanego, to znaczy, że inwestujesz pośrednio w różnych proporcjach w akcje spółek giełdowych i w dłużne papiery wartościowe. Fundusze te charakteryzują się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Są proponowane osobom, które akceptują większe ryzyko, niż w przypadku funduszy pieniężnych, i oczekują w zamian potencjalnie większych zysków w dłuższym okresie.

wróć do strony głównej

Fundusz akcji

Jeśli wpłacasz pieniądze do funduszu akcji to znaczy, że pośrednio inwestujesz je w całości lub w większej części w akcje. Fundusze akcji charakteryzują się dużymi wahaniami notowań, nawet do kilkudziesięciu procent rocznie. Oznacza to, że w krótkim czasie możesz dużo zyskać, ale i dużo stracić. Dlatego warto inwestować w te fundusze przez dłuższy czas, aby dać im czas na odrobienie możliwych okresowych strat. Fundusze akcji są proponowane osobom, które akceptują wysokie ryzyko i długi okres inwestowania.

wróć do strony głównej

Akcje i obligacje

Akcje to inaczej papiery wartościowe, których posiadacze (akcjonariusze) są współwłaścicielami części majątku spółki giełdowej. Spółki te to przedsiębiorstwa, których akcje są dopuszczone do publicznego obrotu, czyli można nimi handlować na publicznym rynku kapitałowym. Kupując akcje uzyskujemy prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę.

Obligacje to również papiery wartościowe jednak będące dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Emitentami obligacji może być np. Skarb Państwa (obligacje skarbowe) występujący w roli dłużnika, który jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek.

wróć do strony głównej

Horyzont inwestycyjny (okres inwestowania)

Horyzont inwestycyjny to orientacyjny czas, na jaki decydujesz się zainwestować swoje pieniądze. Nie musi on być jednakowy z faktycznym czasem inwestycji, może być dłuższy lub krótszy, ponieważ inwestując w fundusze możesz wypłacić swój kapitał w dowolnym momencie. Horyzont inwestycyjny zależy od celu, jaki sobie założysz: może być bardzo krótki (do 1 roku), krótki (od 1 roku do 2 lat), średni (od 2 do 5 lat) lub długi (od 5 lat). Im krótszy horyzont, tym z reguły niższy oczekiwany zysk (tzw. stopa zwrotu z inwestycji).

wróć do strony głównej

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa to część majątku funduszu inwestycyjnego, którą kupujesz (nabywasz), gdy wpłacasz pieniądze do funduszu. Jednostki uczestnictwa są wyceniane w każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja na warszawskiej giełdzie. Dzięki temu wiesz, jaki w danym dniu jest Twój zysk lub strata. Jeśli chcesz wypłacić pieniądze z funduszu, zlecasz tzw. umorzenie jednostek uczestnictwa.

wróć do strony głównej

Koszty

Opłata za zarządzanie to jedyna opłata, którą pobieramy gdy zainwestujesz w nasze fundusze. Określa ją stawka procentowa od zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy w skali roku, która jest różna dla poszczególnych funduszy, wynosząc odpowiednio:

 • Stabilnego Dochodu: 0,25%,
 • Dłużnych Papierów Korporacyjnych: 1% + opłata zmienna*
 • Obligacji Dynamiczny: 1,5% + opłata zmienna*
 • Zrównoważony: 3,5%
 • Polskich Akcji: 4%

Opłatę za zarządzanie uwzględniamy w wynikach inwestycyjnych – publikowane wyniki funduszu to wyłącznie Twój zysk.
Z opłaty za zarządzanie pokrywamy przede wszystkim koszty działania Towarzystwa i część kosztów funduszu.

*opłata zmienna to maks. 10% od nadwyżki pomiędzy rocznym zyskiem (stopą zwrotu) funduszu a stopą odniesienia.

Na naszej platformie nie pobieramy żadnych innych opłat:

 • 0 zł za zakup (nabycie) jednostek funduszu
 • 0 zł za zamianę i konwersję jednostek jednego funduszu na inny
 • 0 zł za odkupienie (umorzenie) jednostek funduszu
 • 0 zł za prowadzenie konta (rejestru)

Szczegółowe informacje o opłatach znajdziesz w dokumentach funduszy.

Podatek od zysków kapitałowych to koszt, który ponosisz zawsze: i gdy inwestujesz w fundusze, i gdy np. oszczędzasz na lokacie bankowej. Podatek ten wynosi 19% od samego zysku, który wypracują Twoje pieniądze, a nie od całości Twojej inwestycji.

wróć do strony głównej

Lokata bankowa

Lokata bankowa to jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów przechowywania pieniędzy. Do banku wpłacasz pieniądze na określony czas i procent. Gdy ten czas upłynie, bank wypłaca Tobie pieniądze wraz z odsetkami.

Czym różni się lokata od funduszu inwestycyjnego?

Okres inwestycji

 • Lokatę zakładamy na konkretny czas. Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej, to możesz nie dostać żadnych odsetek. Do funduszu wpłacasz pieniądze i wypłacasz je, kiedy chcesz i zachowujesz wypracowany zysk.

Poziom zysku

 • Na lokacie wiemy ile zarobimy, dokładne oprocentowanie jest podane przy zakładaniu lokaty. Fundusze wiążą się z ryzykiem, ale dzięki temu możemy zarobić dużo więcej, nawet w krótszym okresie. Inwestując w fundusz, można jednak także stracić.

Wysokość środków

 • Inwestycje w fundusze na naszej platformie możesz zacząć od 100 złotych. Do założenia lokaty często potrzeba wyższej kwoty.
wróć do strony głównej

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu to inaczej Twój zysk (dodatnia stopa zwrotu) lub strata (ujemna stopa zwrotu).
Stopa zwrotu jest wyrażona w procentach. Podajemy ją dla określonego czasu. Stopę zwrotu możemy wyliczyć: podziel zysk z inwestycji za dany okres przez wartość początkową inwestycji, a następnie wynik pomnóż przez 100%.
Przykładowo:
1000 zł – tyle wpłaciłeś do funduszu
100 zł – o tyle wzrosła Twoja inwestycja w ciągu roku
10% – tyle wyniósł Twój zysk z funduszu: 100 zł / 1000 zł x 100%
19% – taki podatek zostanie naliczony od zysku, czyli 100 zł x 19% = 19 zł
1081 zł – tyle pieniędzy otrzymasz na konto: 1100 zł – 19 zł = 1081 zł

wróć do strony głównej

Subfundusz

Subfundusz jest wydzielony wewnątrz głównego funduszu inwestycyjnego. Subfundusz nie posiada osobowości prawnej, za to posiada własną politykę inwestycyjną, cel inwestycyjny, wysokość opłat, jest też osobno wyceniany. Subfundusze tworzy się w ramach tzw. „funduszu parasolowego”. Wewnątrz funduszu z wydzielonymi subfunduszami istnieje możliwość przenoszenia środków między jednym subfunduszem a drugim bez płacenia podatku od zysków kapitałowych (19%).
Pełną listę subfunduszy prezentuje się w prospekcie informacyjnym całego funduszu.

wróć do strony głównej

Umorzenie jednostek

Umorzenie jednostek to sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu, którą zlecasz, gdy chcesz wypłacić pieniądze na swoje konto bankowe.

wróć do strony głównej

Ryzyko

Jeśli inwestujesz w fundusze, musisz się liczyć z ryzykiem straty części lub całości pieniędzy. Dlatego zastanów się, jaki poziom ryzyka jest dla Ciebie do przyjęcia.

Aby Ci to zobrazować, przygotowaliśmy informację o maksymalnych zyskach i stratach, z jakimi faktycznie zmierzyły się nasze fundusze:


Pamiętaj: im wyższe ryzyko, tym wyższy potencjalny zysk lub potencjalna strata.

W dokumentach funduszy wykorzystujemy 7-stopniową skalę ryzyka (1 – najniższe; 7 – najwyższe).

wróć do strony głównej