Wybierz fundusz

Nasza oferta na platformie internetowej obejmuje pięć funduszy inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka i różnym poziomie potencjalnych zysków.

Zaczynamy

Zastanów się jaką kwotę i na jak długi okres chcesz inwestować. Warto zastanowić się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować.

Minimalna kwota inwestycji to 100zł

Mogę zaryzykować duże straty dla możliwie wysokich zysków.

Sprawdź ofertę

Fundusze dla Ciebie

Ładowanie

Nota prawna

Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami.

Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, przy czym Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające fundusze inwestycyjne oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują się w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zwiń
Aviva Investors Poland TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. ... Więcej

Kontakt

Jeśli wciąż nie masz pewności, który fundusz wybrać, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania i spróbujemy pomóc, abyś mógł dokonać właściwego wyboru.

Zadzwoń

22 563 22 22

5 dni w tygodniu (pn-pt) w godz.
9.00 - 17.00

Wyślij mail

Wyślij

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania.